General-
forsamling 2002:

Årsmøte Linux i skolen 03.02.02

Bjerke videregående skole, Oslo

Sakslisten har ligget tilgjengelig på http://www.linuxiskolen.no/genfors/genfors2002.html

Deltagere:

Morten Ingebrigtsen
Tollef Fog Heen (med fullmakt fra Magni Onsøien og Gustav Foseid til å stemme på vegne av dem i alle saker som blir behandlet på generalforsamlingen)
Runar Ingebrigtsen
Thomas Gramstad
Gunnhild Lurås
Klaus Ade Johnstad
Herman Robak
Frode Jemtland
Knut Yrvin
Ragnar Wisløff
Petter Reinholdtsen

Fullmaktene fra Magni Onsøien og Gustav Foseid ble enstemmig godkjent.

Totalt 13 stemmeberettigede.

Møtet ble åpnet av styreleder Morten Ingebrigtsen kl. 1400.

1. Konstituering

Ordstyrer: Tollef Fog Heen
Referent: Ragnar Wisløff

Saksliste og innkalling enstemmig godkjent.

2. Orientering fra styret ved Morten Ingebrigtsen

Spørsmål om forprosjektet som skal rapporteres til KUF. Mangler estimater fra både språk- og tekniker-gruppene. Må være ferdige 1. mars.

Årsmelding: beløpet er innestående på konto.

Meldingen vedtatt.

3. Regnskap

Ligger på: http://www.linuxiskolen.no/okonomi/okonomi2001.html.

Regnskapet ikke revidert, det er ikke nødvendig. Dersom regnskapet senere blir mer komplisert kan det vurderes å revidere det. Forslag fra Petter Reinholdtsen om at kontrollkomiteen tar ansvar for revidering av regnskapet.

Avstemming: Regnskapet ble godkjent enstemmig.

4. Ansvarsfrihet for styret

Dersom styret gis ansvarsfrihet vil generalforsamlingen være solidarisk økonomisk ansvarlige? Eller er det organisasjonen som sådan? Uklarhet rundt den virkelige meningen med dette forslaget. Ansvarsfrihet reduserer ikke mulighet for straffeforfølgelse. Ragnar Wisløff ønsket ikke å ta standpunkt siden det er uklart hva meningen er. Gunnhild Lurås mener det er problematisk at regnskapet ikke er revidert, samtidig med at styret ønsker ansvarsfrihet. Knut Yrvin mener at forslaget er uproblematisk siden det er pluss på konto og regnskapet er meget enkelt. Herman Robak er også bekymret for mulighet for solidarisk økonomisk ansvar. Morten Ingebrigtsen mener at spørsmålene er unødvendige siden sakslisten har ligget tilgjengelig for medlemmene i fire uker.

Avstemming: Ingen mot. 8 for. 5 blanke.
Forslaget vedtatt.

5. Valg av nytt styre

Innstilling:
Styreleder: Morten Ingebrigtsen
Styremedlemmer: Johan Isak Siri, Magni Onsøien, Thomas Gramstad

Knut Yrvin foreslår Eivind Trondsen og Bjarne Hugo Hansen.

Knut Yrvin foreslår at a) Norsk Målumgdom ved sitt årsmøte skal ha rett til å utnevne ett styremedlem i Linux i skolen fram til neste generalforsamling. b) Hvis mulig skal denne personen være en kvinne.

Avstemming: samtlige seks navngitte kandidater valgt enstemmig.

Forslag til varamedlemmer: Klaus Ade Johnstad, Frode Jemtland og Gunhild Lurås

Avstemming: alle varamedlemmer valgt enstemmig.

Avstemming: Målungdommen representeres i styret frem til neste gen.fors (forslaget fra Yrvin). For: 12. Mot: 1
Forslaget er vedtatt.

6. Opprettelse av egen kontrollkomité og lovutvalg.

Knut Yrvin har stilt forslaget. Makta trenger en moderator. Trenger 3 medlemmer.

Avstemming: For: 8. Mot: 0. Blanke: 5
Forslaget vedtatt.

Forslag til medlemmer: Knut Yrvin, Tollef Fog Heen, Herman Robak.
Avstemming: Vedtatt enstemmig.

7. Innføring av medlemskontingent

Avstemming: Forslaget enstemmig avvist.

8. Støttemedlemmer i Linux i skolen. Vedtektspunkt?

Det ble stilt spørsmål ved bruk av navnet Skolelinux i kommersielle sammenhenger. Skal organisasjonen f.eks. lisensiere navnet?

Petter Reinhodtsen foreslår at styret får saken til videre utredning (lisensiering og støttemedlemmer) og behandling, inklusive eventuell vedtektsendring.

Avstemming: Hele saken til styret (støttemedlemskap): For 9, mot 3, blanke 0
Forslaget vedtatt.

Avstemming: be styret utarbeide regler for hvordan navnet skal kunne benyttes i kommersiell sammenheng: enstemmig vedtatt.

9. Nye vedtekter

SS2 Morten foreslår følgende formulering:

"SS2 Linux i skolen skal tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare, i henhold til Debian Free Software Guidelines av 2002-02-03, i den norske skolen, slik som f.eks. Linux og GNU."

Avstemming: Enstemmig vedtatt

SS3.4 Thomas foreslår følgende punkt

"SS3.4 Linux i skolen kan ha støttemedlemmer som må være juridiske personer og ikke enkeltpersoner. Støttemedlemskap gir ikke stemmerett."

Avstemming: 4 for, 5 mot, 0 blanke. Nedstemt

SS6 Morten foreslår følgende endring

"SS6-1 a Styret består av styreleder, 4-8 styremedlemmer og 3 varamedlemmer."

Avstemming: enstemmig vedtatt

SS7 Runar foreslår følgende punkt

"SS7-5 Revidert regnskap legges fram på generalforsamlingen."

Avstemming: enstemmig vedtatt

De nye vedtektene, med de ovenstående endringene, ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen ber styret om å fremme vedtektsendringer som innarbeider et kontrollutvalg i vedtektene.

Generalforsamling hevet kl. 16:30.


[tilbake]