General-
forsamling 2003:

Årsmøte Linux i skolen 16.07.03

Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Sakslisten har ligget tilgjengelig på http://www.linuxiskolen.no/genfors/genfors2003.html

Deltagere:

Klaus Ade Johnstad har sendt fullmakt via mail, som er godkjent av årsmøte.

18 stemmeberettigede, inkl. 1 fullmakt.

Møtet ble åpnet av styreleder Morten Ingebrigtsen kl. 1200.

1. Konstituering

Ordstyrer: Morten Ingebrigtsen
Referent: Finn-Arne Johansen

Saksliste og innkalling enstemmig godkjent. (Ligger på web)

2. Orientering fra styret ved Morten Ingebrigtsen

Meldingen vedtatt.

3. Regnskap

Ligger på: regnskap2002.html.

Generalforsamlingen instruerer styret om at tildelte midler brukes i sin helhet med mindre det strider mot betingelsene for tildelingen.

Regnskap vedtatt

4. Valg av nytt styre

Valgkomiteens forslag ligger på nytt_styre_2003.html

Nytt styre enstemmig valgt

5. Valg av ny kontrollkomite.

Morten Ingebretsen, Øyvind Hansen, Gaute Hvoslef Kvalnes er enstemmig valgt til kontrollkomite

6. Nye vedtekter

Forslag til nye vedtekter ligger på forslag_til_vedtekter_2003.html

Forslag til nye vedtekter vedtatt

Generalforsamling hevet kl. 13:35

Tillegg: Valgkomite for neste årsmøte

Petter Reinholdsen og Herman Robak tar jobben som valgkomite.


[tilbake]