Nyheter 2002:


Fra:
"Jon Grepstad" (GREPSTAD@sprakrad.no)
Organisasjon:
 Norsk_språkråd
Til:
linuxiskolen@skolelinux.no
Tema:
 Pressemelding
Dato:
 Tue, 8 Jan 2002 07:22:03 +0100

Norsk språkråd har i dag tidlig sendt ut denne pressemeldinga.
Skolelinux er nevnt i siste avsnitt.

Mvh

Jon Grepstad

-----


PRESSEMELDING

Dataprogram i skolen også på nynorsk

Norsk språkråd ber Utdanningsdepartementet stille krav om at
tekstbehandlingsprogram og andre kontorprogram som blir brukt i
undervisningen i grunnskole og videregående opplæring, skal foreligge 
både på bokmål og nynorsk.

Da forskriften til den nye opplæringsloven ble gitt i 1999, ble det
fastsatt at elektroniske læremidler skulle foreligge i parallellutgave 
på bokmål og nynorsk, men det ble gjort unntak for kontorprogram.  
Stortingets utdanningskomite bad i juni 2000 Utdanningsdepartementet legge fram en
tidsplan for opphevingen av dette unntaket, og Utdanningsdepartementet 
gav Læringssenteret i oppgave å utrede spørsmålet.  I sin innstilling har
Læringssenteret anbefalt at kravet om parallellutgaver skal 
gjennomføres fra 1. august 2002 for tekstbehandlingsprogram, og fra 1. august 2003 
for andre kontorprogram, dvs. regneark, databaseverktøy og 
presentasjonsprogram.

I brevet til Utdanningsdepartementet peker Norsk språkråd på at
kontorprogram er blant de mest brukte dataprogrammene i undervisningen, 
og rådet mener det er et brudd på prinsippet om språklig likestilling at 
slike program ikke fins på begge målformer. Rådet viser i sitt brev også til
handlingsplanen for norsk språk og IKT, som er utarbeidet på oppdrag 
fra Kulturdepartementet, og hvor det et overordnet mål at vanlige 
dataprogram skal ha grensesnitt både på bokmål og nynorsk.

Språkrådet skriver at det nå pågår utviklingsarbeid i datamiljø, blant
annet prosjektet "Skolelinux", med sikte på å ha ferdig en programpakke
med kontorprogram i språklig parallellutgave innen 1. august 2002. 
Dersom det blir stilt krav om at kontorprogram som blir brukt i 
undervisningen, skal foreligge på begge målformer, vil
vanlige markedsmekanismer tilskynde også andre aktører til å lage 
nynorskversjoner av slike program, skriver Språkrådet.

---

Til redaksjonen:

Brevet til Utdannings- og forskningsdepartementet ligger her:
http://www.sprakrad.no/ufd2002.htm
Der ligger også Læringssenterets utredning.

Jon Grepstad
informasjonsrådgiver
Norsk språkråd
Tlf. 24 14 03 50
Direkte nummer: 24 14 03 56[tilbake]