Vedtekter:

Vedtekter for Linux i skolen

Vedtatt på generalforsamling 3. februar 2002

§ 1. Konstitusjon

1-1. Organisasjonens navn er "Linux i skolen".
1-2. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.
1-3. Organisasjonen ledes av et styre valgt av generalforsamlingen.
1-4. Generalforsamlingen er Linux i skolens høyeste organ.

§ 2. Formål

Linux i skolen skal tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare, i henhold til Debian Free Software Guidelines av 2002-02-03, i den norske skolen, slik som f.eks. Linux og GNU.

§ 3. Medlemskap

3-1. Medlemskap innvilges fysiske personer og forplikter ikke til annet enn at man støtter Linux i skolens formål.
3-2. Medlemskap varer inntil medlemmet melder seg ut selv, dør eller blir opphevet av styret.
3-3. Medlemskap innvilges gjennom innmeldelse på organisasjonens nettsider og krever ikke godkjennelse. Medlemsregister føres på organisasjonens nettsider og er åpne for almennheten.

§ 4. Generalforsamlingen

4-1. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst 4 uker før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen.
4-2. Styret er ansvarlig for innkalling til generalforsamlingen. Innkallingen skjer gjennom publikasjon på organisasjonens nettsider, organisasjonens e-postliste og personlig e-post.
4-3. Styret fastsetter dagsorden på generalforsamlingen som sendes ut til medlemmene senest 1 uke før generalforsamlingen.
4-4. Generalforsamlingens vedtak trer i kraft umiddelbart, dvs. etter at generalforsamlingen er hevet, dersom ikke annet er vedtatt under behandling av den enkelte sak.
4-5. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom styret eller minst 20% av medlemmene krever det.

§ 5. Votering

5-1. Stemmerett har den som er medlem i organisasjonen.
5-2. Medlemmer kan stemme uten å være til stede på generalforsamlingen ved fullmakt eller ved forhåndstemming. Fullmakt må være styret i hende senest dagen før generalforsamlingen.
5-3. En sak er vedtatt om den oppnår over 50% tilslutning blant de stemmende. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme.

§ 6. Styret

6-1. Styresammensetning:
6-1-a. Styret består av styreleder, 4-8 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
6-1-b. Generalforsamlingen velger styreleder. Utover det fordeler styret selv oppgaver seg imellom.
6-2. Styrets mandat:
6-2-a. Styret leder organisasjonen i henhold til formålsparagrafen og generalforsamlingens vedtak.
6-4. Styrevedtak
6-4-a. Avgjørelser i styret fattes med mer enn 50 % flertall blant de styremedlemmer som avgir stemmer i saken.
6-4-b. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.
6-5. Styret er ansvarlig for innkalling til medlemsmøter og at henvendelser til organisasjonen besvares innen rimelig tid.
6-6. Styret er ansvarlig for at medlemmene får nødvendig informasjon om organisasjonens alminnelige forhold.

§ 7. Økonomi

7-1. Linux i skolen kan ha faste økonomiske utgifter og inntekter dersom dette bidrar til fremmelse av Linux i skolens formål.
7-2. Linux i skolen kan motta økonomiske midler, gaver og utstyr.
7-3. Styret er ansvarlig for Linux i skolens pengeøkonomi. Styret skal forvalte organisasjones midler i henhold til formålsparagrafen.
7-4. Styret utnevner egen økonomiansvarlig.
7-5. Revidert regnskap legges fram på generalforsamlingen.

§ 8. Vedtektene

8-1. Vedtektene er bindende for styret.
8-2. Vedtektene kan kun endres av generalforsamlingen med simpelt flertall.

§ 9. Oppløsning

9-1. Forslag om oppløsning av organisasjonen kan bare behandles dersom minst 50% av organisasjonens medlemmer krever det. I såfall skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling.
9-2. Vedtak om oppløsning fattes med minst 2/3 av stemmene på generalforsamlingen.
9-3. Evt. gjenstående midler etter at vedtektfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av organisasjonen tilfalle et formål i overensstemmelse med organisasjonens formål, som bestemt av siste generalforsamling.[tilbake]