2. styremøte:

2. styremøte:


Referat frå styremøte i Lis 2002-06-29 - 2002-06-30
===================================================

Stad: Institutt for informatikk, UiO

Møteleiar: Morten Ingebrigtsen
Referent: Magni Onsøien

Tilstades: Magni Onsøien, Morten Ingebrigtsen, Hugo Hansen, Thomas
      Gramstad, Eivind Trondsen.

Prosjektleiar for Skulelinux, Knut Yrvin, kom laurdag 2002-06-29 kl 17 og
orienterte styret om prosjektet.


Sak 5-2002 Styrets rolle og oppgåver
************************************

(Referent: Eivind Trondsen)

Diskusjon om hvordan organisasjonen skal forholde seg til
prosjekte(r).

Visjon
====== 
Skaffe skolenorge åpen programvare som styrker opplæring i alle
aktuelle fag. Være støtteapparat for aktuelle IT-prosjekter.


Målsetninger for Linux i skolen
-------------------------------

Linux i skolen har følgende formålsparagraf:

"Linux i skolen skal tilrettelegge for, og informere om, bruk av fri
programvare, i henhold til Debian Free Software Guidelines av
2002-02-03, i den norske skolen, slik som for eksempel Linux og Gnu."

Utfra dette ønsker styret i Lis at organisasjonen skal stille sine
ressurser tilgjengelig for prosjekter som arbeider mot vårt felles
mål; fri programvare i den norske skolen. Våre ressurser omfatter
forvaltning av midler, juridisk rammeverk og informasjon.

Lis fokuserer i dag all sin energi på prosjektet Skolelinux, men er
også åpen for andre relevante prosjekter.

Prosjekter som gjennom fri programvare bygger pedagogisk, språklig
og/eller økonomisk verdi for skolen er relevante for Linux i skolen.


Retningslinjer for styrets videre arbeidet
==========================================

Styret skal jobbe for at Lis skal være synlig i arbeidet for Skolelinux,
blant annet gjennom å engasjer aktører i ulike prosesser.

Styrets medlemmer bruker litt tid på å følge med på epostlister - og
kan sende personlige epost med anmodning om å roe seg til folk som
'tar av'. Målsetting: En åpen kommunikasjonsprosess som er meningsfull
for eksterne.

Styrets medlemmer skal jobbe for å koordinere informasjonsmateriell,
slik som presentasjoner og brosjyrer, slik at vi minimerer risken for
dobbeltkommunikasjon ut fra prosjektet. Dette må koordineres tett med
prosjektene.


Sak 6-2002 Søknadsrutiner
*************************

- Alle søknadar frå Lis skal godkjennast og underskrivast av styrets
 søknadsansvarleg.
- Styret i Lis kan avvise middel som er eit resulatat av søknader som
 ikkje er godkjend av styret.

Vedtak: Samrøystes vedteke.

- Søknadsansvarleg: Thomas Gramstad.

Vedtak: Samrøystes vedteke.


Retningsliner for søknad om midler for Linux i skulen (Lis)
===========================================================

Formål
======

- Lis har behov for koordinering av og oversyn over søknader.
- Lis ynskjer enkle reglar for kordan søking om pengar i regi av Lis 
 skal foregå.
- Målet er å få ein god økonomi med minst mogleg administrativ jobb.
- Vi ynskjer ikkje vere ein byråkratisk organisasjon, men må passe på
 at tildelte midler vert brukt etter intensjonen.
- Styret ynskjer ikkje å skrive søknadene sjølv og heller ikkje vere
 ein propp i systemet.


Reglane
=======

Styret i Lis er ansvarleg for alle søknader som vert sendt frå Lis.

Lis skal stå som søkerorganisasjon, og midler skal utbetalast til Lis'
bankkonto. 
Kasserar utbetaler pengar til prosjektaktivitetar som er i tråd med 
prosjektsøknaden. Alle utgifter skal dokumenterast.
Prosjektsøknad skal innehalde informasjon om prosjektleiar. Kasserar 
kan kreve attestasjon av utgifter frå prosjektleiar eller den som 
prosjektleiar skriftleg har delegert ansvaret til.

Styret utnemner ein søknadsansvarleg som skal godkjenne alle søknader.

Søknaden må dekke kostnader ved sjølve prosjektet pluss administrasjon 
og revisjon.

Styret vil vere behjelpeleg med råd om søknaden.

Søknaden må ikkje vere i strid med Lis vedtekter. Dersom det er aktuelt,
skal det i søknaden vere angitt under kva lisens produkt skal
lisensierast.


Retningsliner
=============

- Prosjektsøknad skal innehalde namn på prosjektleiar. 
- Søkaren skal vere organisasjonen Linux i skulen, orgnr. 983554040.
 Kontaktperson skal vere ein person i gruppa som søker om pengar (gjerne
 den som utarbeider søknaden).
- Midler skal utbetalast Lis' bankkonto 7575 05 89669.
- Omlag 10% av totalbeløpet skal settast av til administrative formål.
- Lis v/ søknadsansvarleg skal ha kopi av søknaden.


Thomas Gramstad lager informasjonsskriv til Skulelinux-lista om dei nye
retningslinjene for søknader.

Vedtak: Samrøystes vedteke.


Sak 7-2002 Varemerking
**********************

Linux i skulen sender søknad om varemerking av Skolelinux-namnet til
Patentstyret. Patentbyrå kan nyttast.

Magni Onsøien er ansvarleg for gjennomføringa.

Vedtak: Samrøystes vedteke.


Sak 8-2002 Liste over organisasjonar hos fylkeskattekontoret
************************************************************

Vi ynskjer å registrere Lis på liste over frivillige organisasjonar som
driv med forsking/utvikling, forutsatt at det ikkje er for mykje byråkrati
og kostnader knytt til dette.

Eivind Trondsen sjekker dette med revisor, med fullmakt til å foreta
registrering.

Vedtak: Samrøystes vedteke.


Sak 9-2002 Tilsettingar/sekretariat
***********************************

Lis ynskjer primært ikkje arbeidsgivaransvar. Vi ynskjer at mest mogleg
arbeid skal fakturerast via eit eksternt firma. For einskildpersonar der
dette ikkje er eit alternativ, kan arbeidet betalast via "skjema for
frivillige organisasjonar" (Eivinds metode).

Vi ser behovet for og ynskjer sterkt eit sekretariat.

Vedtak: Samrøystes vedteke.


Sak 10-2002 Samarbeid med NUUGF
*******************************

Morten Ingebrigtsen tek kontakt med NUUGF og Knut Yrvin for å finne ut meir
om saka og informerer styret løpande.


Sak 11-2002 Støyttemedlemskap
*****************************

Støyttemedlemskap innførast. Det kan innvilgast firma og institusjonar som
støytter Lis' formål. Støyttemedlemskap handsamast av styret. Årleg
kontingent er 5000 kr. Støyttemedlemer kan ikkje stille betingelser for
medlemskapet. Støyttemedlemskap gjev møte- og talerett, men ikkje
røysterett, på generalforsamling. Det utarbeidast ei liste på web over
støyttemedlemer.

Vedtak: Samrøystes vedteke.


Sak 12-2002 Ymist
*****************

Hugo orienterte om NIO og deira arbeid.Magni Onsøien, sekretær          Morten Ingebrigtsen, leiar

Eivind Trondsen              Thomas Gramstad

Bjarne Hugo Hansen[tilbake]