3. styremøte:

3. styremøte:

Møtekomite:

Morten Ingebrigtsen
Eivind Trondsen

Frister:

Frist for forslag til saker som skal tas opp på styremøte er fredag 7. februar 2003.
Frist for forslag til endringer, vedtak og motforslag er fredag 21. februar 2003.
Endelige forslag for avstemming blir lagt ut tirsdag 25. februar 2003.
Frist for stemmegiving er tirsdag 4. mars 2003.

Referat:

Referat fra styremøtet legges ut her: Referat

Saksliste:1) Flytting av Lis.
Forslag:
Vi flytter organisasjonen Lis til Oslo kommune. Thomas Gramstad har
postboks som
brukes av han og EFN. Lis overtar denne. EFN og Thomas Gramstad kan
fortsette å
disponere postboksen.

Ny adresse blir da: Pb. 2631 Solli, 0203 Oslo.

2) Arrangere årsmøte:

2.1) Dato og sted for årsmøte:
Forslag: Lis arrangerer årsmøte i forb. med neste Skolelinux samling i
Oslo.
Vi forbereder årsmøtet, men venter med fastsettelse av dato til dato
for 
Skolelinux samling er fastlagt.

2.2) Opprette møte- og valgkomite
Forslag:

Morten og Eivind tar ansvar for å arrangere årsmøte og tromme 
sammen valgkomite.

3) Sak fra forrige Årsmøte: "Kontrollutvalg"

"Generalforsamlingen ber styret om å fremme vedtektsendringer som
innarbeider et kontrollutvalg i vedtektene."

Dette må inn i forslag for nye vedtekter før årsmøtet.

Forslag:
Thomas utarbeider nye vedtekter for dette.

4) Sak fra forrige Årsmøte: "Støttemedlemskap"

"Innføring av støttemedlemskap"

Denne saken ble tatt opp, med vedtak, på forrige styremøte:

"Sak 11-2002 Støyttemedlemskap
*****************************

Støyttemedlemskap innførast. Det kan innvilgast firma og institusjonar
som
støytter Lis' formål. Støyttemedlemskap handsamast av styret. Årleg
kontingent er 5000 kr. Støyttemedlemer kan ikkje stille betingelser for
medlemskapet. Støyttemedlemskap gjev møte- og talerett, men ikkje
røysterett, på generalforsamling. Det utarbeidast ei liste på web over
støyttemedlemer.

Vedtak: Samrøystes vedteke."

Dette må også inn i forslag for nye vedtekter før årsmøtet.

Forslag:
Thomas utarbeider nye vedtekter for dette.

5) Sak fra forrige styremøte: "Varemerkeregistrering av
Skolelinux-navnet"

Status på denne saken.

Magni har ikke foretatt noe i denne saken og Eivind har sjekket litt 
rundt. Dette kommer til å koste penger. 

Forslag:
Eivind overtar ansvaret for denne saken og sjekker nærmere.

6) Sak fra forrige styremøte: "Gaver og donasjoner"

Sak 8-2002: Liste over organisasjonar hos fylkeskattekontoret

Status på denne saken.

Regnskapsbyrået har saken. Eivind følger opp.

7) Styremedlemmer.

Vi har hatt ett styre med medlemmer fra organisasjoner vi har ment
det har vært nyttig å ha grensesnitt mot, slik som Nynorsk inn i
IKT-opplæringa, EFN og IBM. Eivind (m.fl.) observerer at
styret vi har hatt har skuffet når det gjelder å gi verdi tilbake til
prosjektene vi er satt til å forvalte, bortsett fra det rent
administrative. Eivind foreslår derfor at vi på generalforsamlingen
oppfordrer aktive i prosjektet til å stille til styret, slik at vi får
en tettere knytning mot de som faktisk jobber og vi som skal styre det
organisatoriske.

Morten sier:
Vi tar dette opp med valgkomiteen da det er deres jobb å instille 
personer til styret.


8) Inntjening/sikre finansiering.

Det kan etterhvert se ut som om det vil måtte bli en hovedmålsetning
for Linux i skolen å sikre finansiering av prosjektet, ikke bare forvalte
den finansieringen som er kommet inn. Frem til nå har Knut og Vidar
(i NUUG) som har jobbet med å forfatte søknader. Eivind tror
dette er en av de jobbene som styret burde se på som sin.
Eivind foreslår at styret fremlegger et forslag til endring av
vedtektene, hvor det fremgår at arbeid for å sikre finansiering inngår
i styrets oppgaver, på generalforsamlingen (før valget til styret).

Forslag:
Vi tar dette opp som et punkt på årsmøtet. Utredning og evt. endring 
av vedtektene får vi ta i neste omgang.[tilbake]