Styremøter:

Rutiner for styremøte:

Sist endret 5. april 2002. Vedtatt på første styremøte 2002.

Merk: Alle fristene går ut kl. 24:00 den aktuelle dagen.

1: Før hvert styremøte opprettes en møtekomite bestående av en eller flere styremedlemmer/varamedlemmer. Møtekomiteens oppgaver er å sette opp og påse at tidsfrister holdes, legge ut saksliste og sakspapirer (med hjelp fra vevmester), sette opp forslag til avstemming, telle stemmer og påse at avstemmingen foregår korrekt. Møtekomiteen har også ansvar for å utnevne og varsle vararepresentant dersom nødvendig.

2: E-post sendes styret med forslag til sak som skal behandles av styret, tydelig merket med "styresak" e.l. i Temafeltet. Om mulig skal det legges ved saksdokumenter og forslag til vedtak.

3: Styremøter avholdes et møte av gangen, med på forhånd bestemt saksliste og frist for saksbehandlingen. Diskusjon og stemmegiving foregår på styrets e-postliste. Saksliste og sakspapirer, forslag til avstemming og referat fra styremøtet legges ut på styrets nettsider. De blir ikke distribuert på styrets e-postliste og det er styremedlemmenes ansvar å følge med, og holde seg oppdaterte.

4: Møtekomiteen fastsetter frist for forslag til nye saker som skal tas opp på pågående (neste) styremøte.

5: Møtekomiteen fastsetter frist for å komme med forslag til endringer, vedtak og motforslag. Denne fristen skal være tidligst 1 uke etter fristen for forslag til nye saker.

6: Så snart som mulig etter at denne fristen har gått ut, og senest innen to dager, legger møtekomiteen ut endelig forslag det skal stemmes over. Dette må inneholde alle alternativer det skal stemmes over.

7: Stemmefristen er deretter en uke. Det er kun mulig å stemme 1 gang pr. sak, alle senere stemmer fra samme styremedlem ignoreres.

8: Dersom noen har innvendinger mot et eller flere av forslagene det skal stemmes over, eller innvendinger mot saksbehandlingen, må disse innvendingene legges frem så snart som mulig etter at møtekomiteen har lagt ut endelig forslag det skal stemmes over (punkt 6) og senest innen 3 dager etter denne dato. I dette tilfellet må møtekomiteen fastsette ny frist i hht. punkt 5 for denne spesifikke saken. Hele styremøtet forskyves i dette tilfellet, evt. kan møtekomiteen velge å forskyve bare denne spesifikke saken, dvs. at de andre sakene følges opp i hht. opprinnelig plan.

9: Medlemmer som vet de ikke kan stemme må så snart som mulig varsle møtekomiteen om dette slik at møtekomiteen kan innkalle varamedlem.

10: Stemmegivingen skal inneholde stemmer for alle sakene, med følgende muligheter: for, imot eller blank.

11: Så snart som mulig etter at stemmefristen er over, og senest innen en uke, legges referat fra styremøtet med forslagene det ble stemt over og alle stemmetall. Det er sekretærens oppgave å skrive referat fra styremøtene.


[tilbake]