Styremøte LiS Ulsrud videregående skole 04.09.03


Tilstede:

Markus Gamenius
Mikael Snaprud (delvis)
Frode Jemtland
Ragnar Wisløff

Invitert: Morten Ingebrigtsen

Agenda:

Konstituering
Info fra tidligere styre inklusive økonomi
Deltagelse i Åpen kanal
Maddog Hall

Konstitusjon:

Valg av medlemmer til å bekle de ulike posisjonene:
Leder er valgt på årsmøtet: Markus Gamenius
Sekretær: Vi spør Thomas Gramstad
Økonomiansvarlig: Vi spør Rune Nordbø Skillingstad
Nestleder: Ragnar Wisløff
Enstemmig vedtatt.

Orientering fra Morten Ingebrigtsen:

Det forrige styret hadde et halvt år med liten og et halvt år med stor aktivitet.
Det ble laget et sett med rutiner for styrets arbeide, disse ligger på nettstedet.
Styremøtene har foregått pr epost-utveksling, hele prosessen har tatt ca to uker fra sakslisten ble satt til stemmegiving.
Hvor formell skal man være? Det forrige styret tok en del avgjørelser uten formelle vedtak i form av styrebehandling.
Websidene kan fremdeles vedlikeholdes av Morten. Sidene ligger i CVS og alle som har adgang kan bidra.
Perm med papir-post er overlatt til Markus. Thomas Gramstad er valgt til sekretær, og har allerede håndteringen av postboksen rent fysisk.
Det må sendes melding til Brønnøysund og bankforbindelsen om endringer i styret for å gi nye personer adgang til konto. Til Brønnøysund sendes egen blankett som ble underskrevet på møtet.
Rutiner for økonomi: et regnskapsfirma fører regnskap (ISM AS). Eivind har hatt adgang til nettbank og har foretatt bevegelser på kontoen derfra. Han har samlet sammen bilag og oversendt til ISM med jevne mellomrom.
Alle søknader som sendes i LiS sitt navn skal signeres av styret. Dette er dokumentert på nettstedet i en av styreprotokollene fra i fjor.

Maddog Hall:

Datoen 1.10.03 disponerer vi ham, hvilket arrangement skal vi sette i gang? Software-patenter i paneldiskusjon? Kan vi få inn noen mer alment kjente? Jon Bing, Norman? Grete Faremo? Osv. Noen må ta tak i dette og invitere de angjeldende personer.
Er det andre forslag?

Åpen kanal:

Skal vi være med? Det koster 4knok for 2003 og 2004. Nedslagsfeltet er foreløpig akamedika, senere resten av landet, inshallah.
Kan vi lage en dokumentar om prosjektet? Dette kan være typisk en ting for Åpen kanal.

Diverse:

Markus orienterte om samtale med Vidar Bakke i NUUGF. Hva skal fordelingen mellom LiS og den nye stiftelsen være?

Debian SLX (hvis det blir navnet på denne nye stiftelsen) blir en del av Debian-prosjektet.

Morten var med på et møte i våres der saken ble diskutert. Primærårsaken for opprettelsen av den nye stiftelsen er at NUUGF ønsker mer kontroll over hvordan ressursene benyttes. Styret i LiS sa den gangen at LiS ikke hadde kapasitet til å opprette en troverdig organisasjon slik UFD forlanger for at de skal kunne gi penger til Skolelinuxprosjektet. Fire personer vil bli delvis eller helt lønnet av denne nye stiftelsen.

Enighet i styret om at LiS på alle mulige måter vil støtte opp om dette initiativet.

Skal LiS også bidra med midler til utviklersamlinger.

Mikael har vært i kontakt med Forskningsrådet som kan tenkes å kunne bidra med midler.

Utviklersamlinger:

Formål: aksellerere versjon 1, bugsquash
Hvem skal være med? Hvem skal få betaling? Hvilken finansiering?
Hvordan skal de som deltar jobbe – dvs skal det stilles krav til resultater evt hva folk skal jobbe med?
Hvor skal samlingen være?
Kan ha en løsning der folk kan melde seg på med bugs de skal løse.
LiS organiserer den neste samlingen, i motsetning til tidligere da LiS delvis finansierte, men ikke organiserte.
Finne tid og sted. Ulsrud om et par uker? Styret avgjør dette i løpet av kort tid

Mediahenvendelser:

Dersom der kommer henvendelser fra media, skal disse henvises til styreleder.