Vedtekter:

Vedtekter for Linux i skolen

Vedtatt på generalforsamling 16. juli 2001

§ 1. Konstitusjon
1. Organisasjonens navn er "Linux i skolen".
2. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

§ 2. Formål

Linux i skolen skal tilrettelegge og informere om bruk av operativsystemet Linux og annen fri programvare i den norske skolen. Linux i skolen kan arrangere temamøter, drive elektroniske fora m.m.

§ 3. Medlemskap

1. Medlemskap innvilges fysiske personer og forplikter ikke til annet enn at man støtter Linux i skolens formål.
2. Medlemskap varer inntil medlemmet melder seg ut selv, dør eller blir opphevet av styret.
3. Medlemskap innvilges av styret etter søknad til samme.

§ 4. Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er Linux i skolens høyeste organ.
2. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst en uke før generalforsamlingen. Dagsorden og endringsforslag fastsettes på generalforsamlingen.
3. Generalforsamlingens vedtak trer vanligvis i kraft umiddelbart, dvs. etter at generalforsamlingen er hevet.
4. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom minst 20% av medlemmene krever det.

§ 5. Votering

1. Stemmerett har den som er medlem i organisasjonen.
2. Personer som var registrert som medlemmer av Linux i skolen tre måneder før generalforsamlingen kan stemme uten å være til stede på generalforsamlingen ved fullmakt. Fullmakt sendes til styret senest dagen før generalforsamlingen.
3. En sak er vedtatt om den oppnår over 50% tilslutning blant de stemmende.
4. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme.

§ 6. Styret

1. Det valgte styret fordeler selv oppgaver seg imellom.
2. Styret leder organisasjonens virksomhet i henhold til formålsparagrafen og generalforsamlingens vedtak.
3. Styret fører medlemsregister.
4. Avgjørelser i styret fattes med mer enn 50 % flertall blant de styremedlemmer som avgir stemmer i saken.
5. Styret er ansvarlig for innkalling til medlemsmøter og at henvendelser til organisasjonen besvares innen rimelig tid.
6. Styret er ansvarlig for at medlemmene får nødvendig informasjon om organisasjonens alminnelige forhold.

§ 7. Økonomi

1. Linux i skolen baserer seg i hovedsak på aktivisme via elektroniske fora, og er derfor i utgangspunktet en organisasjon uten pengeøkonomi -- uten faste utgifter og uten faste inntekter (som f.eks. kontingent).
2. Linux i skolen kan motta uforpliktende gaver.
3. Linux i skolen kan utgi publikasjoner og pamfletter eller spre informasjon på annen måte.

§ 8. Oppløsning

1. Forslag om oppløsning av organisasjonen kan bare behandles dersom minst 50% av organisasjonens medlemmer krever det. I såfall skal styret innkalle til generalforsamling.
2. Vedtak om oppløsning fattes med minst 50% flertall på generalforsamlingen.
3. Evt. gjenstående midler etter at vedtektfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av organisasjonen tilfalle et formål i overensstemmelse med organisasjonens formål, som bestemt av siste generalforsamling.[tilbake]