Vedtekter:


Vedtekter av:

2002
2001

Vedtekter for Linux i skolen

Vedtatt på generalforsamling 16. juli 2003

§ 1. Konstitusjon

1-1. Organisasjonens navn er "Linux i skolen".
1-2. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.
1-3. Organisasjonen ledes av et styre valgt av generalforsamlingen.
1-4. Generalforsamlingen er Linux i skolens høyeste organ.

§ 2. Formål

Linux i skolen skal tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare, i henhold til Debian Free Software Guidelines av 2002-02-03, i den norske skolen, slik som f.eks. Linux og GNU.

§ 3. Medlemskap

3-1. Medlemskap innvilges fysiske personer og forplikter ikke til annet enn at man støtter Linux i skolens formål.
3-2. Medlemskap varer inntil medlemmet melder seg ut selv, dør eller blir opphevet av styret.
3-3. Medlemskap innvilges gjennom innmeldelse på organisasjonens nettsider og krever ikke godkjennelse. Medlemsregister føres på organisasjonens nettsider og er åpne for almennheten.
3-4. Støttemedlemskap kan innvilges av styret til bedrifter og institusjoner som støtter organisasjonens formål og forutsetter betaling av kontingent. Kontingenten er satt til NOK 5000 pr. år. Støttemedlemmer kan ikke stille betingelser for medlemskapet. Støttemedlemskap gir møte- og talerett, men ikke stemmerett, på generalforsamling. Liste over støttemedlemmer legges ut på organisasjonens websider.

§ 4. Generalforsamlingen

4-1. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst 4 uker før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen.
4-2. Styret er ansvarlig for innkalling til generalforsamlingen. Innkallingen skjer gjennom publikasjon på organisasjonens nettsider, organisasjonens e-postliste og personlig e-post.
4-3. Styret fastsetter dagsorden på generalforsamlingen som sendes ut til medlemmene senest 1 uke før generalforsamlingen.
4-4. Generalforsamlingens vedtak trer i kraft umiddelbart, dvs. etter at generalforsamlingen er hevet, dersom ikke annet er vedtatt under behandling av den enkelte sak.
4-5. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom styret eller minst 20% av medlemmene krever det.

§ 5. Votering

5-1. Stemmerett har den som er medlem i organisasjonen.
5-2. Medlemmer kan stemme uten å være til stede på generalforsamlingen ved fullmakt eller ved forhåndstemming. Fullmakt må være styret i hende senest dagen før generalforsamlingen.
5-3. En sak er vedtatt om den oppnår over 50% tilslutning blant de stemmende. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme.

§ 6. Styret

6-1. Styresammensetning:
6-1-a. Styret består av styreleder, 4-8 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
6-1-b. Generalforsamlingen velger styreleder. Utover det fordeler styret selv oppgaver seg imellom.
6-2. Styrets mandat:
6-2-a. Styret leder organisasjonen i henhold til formålsparagrafen og generalforsamlingens vedtak.
6-4. Styrevedtak
6-4-a. Avgjørelser i styret fattes med mer enn 50 % flertall blant de styremedlemmer som avgir stemmer i saken.
6-4-b. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.
6-5. Styret er ansvarlig for innkalling til medlemsmøter og at henvendelser til organisasjonen besvares innen rimelig tid.
6-6. Styret er ansvarlig for at medlemmene får nødvendig informasjon om organisasjonens alminnelige forhold.

§ 7. Kontroll- og konstitusjonskomite

7.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer.
7.2 Generalforsamlingen velger kontrollkomite for 1 år av gangen.

§ 8. Økonomi

8-1. Linux i skolen kan ha faste økonomiske utgifter og inntekter dersom dette bidrar til fremmelse av Linux i skolens formål.
8-2. Linux i skolen kan motta økonomiske midler, gaver og utstyr.
8-3. Styret er ansvarlig for Linux i skolens pengeøkonomi. Styret skal forvalte organisasjones midler i henhold til formålsparagrafen.
8-4. Styret utnevner egen økonomiansvarlig.
8-5. Revidert regnskap legges fram på generalforsamlingen.

§ 9. Vedtektene

9-1. Vedtektene er bindende for styret.
9-2. Vedtektene kan kun endres av generalforsamlingen med simpelt flertall.

§ 10. Oppløsning

10-1. Forslag om oppløsning av organisasjonen kan bare behandles dersom minst 50% av organisasjonens medlemmer krever det. I såfall skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling.
10-2. Vedtak om oppløsning fattes med minst 2/3 av stemmene på generalforsamlingen.
10-3. Evt. gjenstående midler etter at vedtektfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av organisasjonen tilfalle et formål i overensstemmelse med organisasjonens formål, som bestemt av siste generalforsamling.[tilbake]